گروگا ن گیری موضوع حجابپیمان نعمتی
 

آنچه بخش قالب جنبش زنان در ایران شناخته شده است و در همگرایی وهم اندیشی ها وکمپین ها از گرایشات متنوع زنان شامل سکولار، چپ واسلامی خود را نشان داده است، در چند هفته گذشته در برابر تهاجم چپ و راست افراطی خارج از کشور در گروگا ن گیری موضوع حجاب سکوت وعقب نشینی کرده است.

خواست آزادی پوشش و عدم حجاب اجباری با وجود تفاوت نظرات در اولویت بندی آن درجنبش زنان در ایران در مجموع یک خواست جنبش زنان و یک خواست جامعه مدنی است.

جنبش زنان در ایران در برابر چپ و راست های افراطی و استفاده از این خواست جنبش زنان بعنوان پیش برد سیاست خود مبنی بر سیاست سرنگونی چند هفته گذشته سکوت کرده است.

تعداد محدود زنان بازمانده نسل انقلاب بهمن سازمان های چپ های افراطی که هنوز خود را از بردگی ایدئولوژیک مردان چپ افراطی رها نکرده اند و راست افراطی ایرانی که منافع مادی اش با راست افراطی غربی گره خورده است، نیروی اصلی تبدیل موضوع حجاب به خواست سیاسی سرنگونی هستند. آنچه مبارزه مدنی را ضعیف می کند و در خدمت زمینه سازی سیاست های تجاوزگرایانه غربی است.

جنبش زنان در ایران وظیفه دارد با طرح خواست آزادی پوشش در چارچوب مجموعه عمومی خواسته های خود در برابر زنان چپ و راست افراطی شجاعانه ماهیت سیاست بزدلانه تشویق درگیری وخطر جانی زنان در ایران زمانی که خود در غرب هستند را نشان دهند و در برابرحاکمیت ومردم در ایران جدایی صف خود از نیروهای افراطی خارج را کشور نشان دهند.

حس خواهری واخلاق فمینیستی نباید ساده گرایانه مورد استفاده از جنبش زنان در ایران جهت پیشبرد سیاست های افراطی قرار گیرند.No comments:

Post a Comment